Діяльність в Україні

Програма розвитку ООН

В Україні структура діяльності ПРООН з надання допомоги зосереджується на чотирьох напрямках у сфері розвитку, якими є демократичне урядування, добробут, скорочення бідності та досягнення ЦРТ; місцевий розвиток та безпека людини; енергетика та навколишнє природне середовище. За кожним з цих напрямків ПРООН підтримує баланс між політикою та роботою з адвокації, заходами із розбудови спроможностей та пілотними проектами. Представництво ПРООН працює в Україні з 1993 р.

ПРООН розвиває партнерські відносини з людьми на різних щаблях суспільства, які допомагають розбудовувати держави, здатні до подоланні кризи, започаткування та збереження розвитку задля підвищення якості життя усіх громадян. Через представництва у 177 державах та територіях ми пропонуємо глобальне бачення та місцевий досвід, які допомагають у реалізації прав та можливостей у житті громадян та розбудові витривалих націй. Світові лідери взяли на себе зобов’язання з досягнення Цілей Розвитку Тисячоліття, зокрема всеохоплюючої цілі щодо скорочення бідності удвічі до 2015 р. Мережа ПРООН поєднує та координує міжнародні та загальнодержавні зусилля з досягнення цих Цілей. Увага ПРООН зосереджується на забезпеченні допомоги державам у тому, що стосується опрацювання і поширення способів розв’язання нагальних проблем у таких сферах:

  • Демократичне урядування
  • Скорочення бідності
  • Відвернення кризи, відновлення та подолання її наслідків
  • Навколишнє природне середовище та енергетика
  • ВІЛ/СНІД

ПРООН сприяє країнам, що розвиваються, в ефективному залученні та використанні міжнародної допомоги. За всіма напрямками діяльності ПРООН виступає на користь захисту прав людини, розвитку спроможностей, розширення прав та можливостей для жінок. У щорічній доповіді ПРООН «Звіт з людського розвитку» особлива увага приділяється глобальному дискурсу з ключових питань розвитку, презентації нових інструментів вимірювання, інноваційного аналізу та часто суперечливим пропозиціям з питань політики. Інклюзивний підхід та система аналітики у рамках цього глобального звіту трансформується у регіональні, національні та місцеві звіти з людського розвитку, розробка яких також підтримується ПРООН.

ПРООН працює спільно з країнами над аналізом та наданням відповіді щодо аспектів епідемії ВІЛ та системи охорони здоров’я, пов’язаних з розвитком, а також над визнанням того факту, що заходи, спрямовані на підтримку розвитку поза межами системи охорони здоров’я, часто можуть суттєво сприяти досягненню кращих результатів у цій сфері. Як організація-засновник та ко-спонсор ЮНЕЙДС, у наданні відповіді на епідемію ВІЛ ПРООН керується встановленим ЮНЕЙДС розподілом напрямків діяльності, що передбачає конкретні сфери відповідальності для кожного з десяти ко-спонсорів та Секретаріату ЮНЕЙДС. Діяльність ПРООН спрямована на розв’язання тих аспектів епідемії ВІЛ, які пов’язані з плануванням та оптимізацією розвитку, державним управлінням щодо відповіді на епідемію ВІЛ, а також із законодавством, правами людини, гендерною рівністю та сексуальною розмаїтістю. Крім того, ПРООН сприяє розбудові глобальних партнерств через співпрацю з Глобальним фондом для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією, Програмою ВООЗ «Звернути назад малярію» та спеціальними програмами з підтримки репродуктивної функції людства та відповіді на інфекційні хвороби, на які особливо наражаються бідні верстви населення. ПРООН підтримує адвокацію та дослідження, спрямовані на досягнення Цілей Розвитку Тисячоліття, зокрема через розвиток ініціатив, які охоплюють кілька ЦРТ та разом з досягненням інших ЦРТ створюють ефект синергії щодо цілей у рамках відповіді на ВІЛ.

ВІЛ, Цілі Розвитку Тисячоліття та планування розвитку

Як засвідчує досвід, найбільш ефективними є національні відповіді на СНІД, які розглядають ВІЛ не тільки як медичну проблему та охоплюють цілу низку секторів та зацікавлених сторін. Активне включення проблематики ВІЛ до процесів розвитку є ефективним способом забезпечення взаємозв’язку заходів у рамках відповіді на ВІЛ зі стратегіями з подолання бідності та у сфері національного розвитку, зокрема щодо досягнення ЦРТ, разом із уможливленням використання різними зацікавленими сторонами своїх порівняльних переваг для забезпечення відповіді на СНІД. ПРООН підтримує стратегічну інтеграцію та стале фінансування відповіді на епідемію ВІЛ у рамках національних механізмів розвитку та стратегій скорочення бідності, розширює оцінювання та впровадження стратегій з послаблення негативних соціально-економічних наслідків СНІДу та спільно зі Світовим банком сприяє розвитку загальнодержавних стратегій та планів дій у рамках відповіді на СНІД.

Урядування у рамках відповіді на ВІЛ

Через зростання обсягу заходів у відповідь на епідемію ВІЛ країни часто стикаються з складнощами у координації заходів комплексної національної відповіді, яка сприяє залученню різних зацікавлених сторін, зокрема представників громадянського суспільства та ВІЛ-позитивних осіб. ПРООН посилює урядування у рамках національних відповідей на ВІЛ через підтримку загальнодержавних та місцевих органів, відповідальних за відповідь на СНІД, задля розбудови спроможностей з координації дій у сфері ВІЛ та впровадження районних та муніципальних програм у відповідь на ВІЛ. Також ПРООН сприяє розвиткові партнерств між владою та громадянським суспільством та відстоює ширше залучення жінок та чоловіків, що живуть з ВІЛ, до розробки, впровадження та оцінювання програм з реалізації відповіді на СНІД.

Партнерство між ПРООН та Глобальним фондом

З 2003 р. ПРООН на партнерських засадах співпрацює з Глобальним фондом для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією задля впровадження програм з реалізації відповіді на ВІЛ, туберкульоз та малярію у країнах з низьким та середнім рівнем доходів. Головна функція ПРООН полягає у підтримці національних партерів з метою посилення спроможностей щодо ефективного використання коштів, що надаються Глобальним фондом, зокрема через оптимізацію урядування, партнерств, закупівель, фінансування та навичок з управління проектами. Крім того, за виключних обставин та у випадку надзвичайних ситуацій уряди та місцеві партнери зверталися до ПРООН з проханням виступити у якості Основного реципієнта з використання грантів Глобального фонду. У такий спосіб ПРООН співпрацює з Глобальним фондом для надання підтримки низці країн щодо удосконалення систем управління, впровадження та нагляду за використанням грантів Глобального фонду. ПРООН виконує роль Основного реципієнта лише протягом обмеженого проміжку часу, протягом якого надається підтримка із розбудови спроможностей одного або кількох місцевих кандидатів, аби уможливити подальше здійснення ними управління грантами.

Відповідно до глобальної стратегії ПРООН в Україні працює над розбудовою національних спроможностей задля забезпечення ефективної відповіді на епідемію ВІЛ/СНІД та приділяє особливу увагу до проблем молоді та прискоренню прогресу на шляху до досягнення ЦРТ, пов’язаних охороною здоров’я, на основі реалізації прав людини та підходів, що ґрунтуються на гендерній рівності. Діяльність ПРООН доповнює заходи інших міжнародних донорів та сприяє реалізації Об’єднаної програми ООН зі СНІДу на 2012-2016 рр. ПРООН тісно поєднує підтримку за напрямком ВІЛ/СНІДу зі визначеними національними пріоритетами та усуває наявні прогалини у досягненні коротко- та довгострокових пріоритетів. Зокрема діяльність ПРООН спрямована на:

  • посилення здатності держави та організацій громадського суспільства задля ефективного планування, впровадження, моніторингу та оцінювання національних та субнаціональних стратегій та планів дій у рамках відповіді на ВІЛ/СНІД, а також просування здорового способу життя, особливо серед молоді;
  • сприяння профілактиці та уникненню ризиків передачі ВІЛ/СНІДу серед молоді із особливими потребами, молоді з груп підвищеного ризику, вагітних споживачів наркотиків, а також молоді, яка живе або працює на вулиці;
  • розбудову спроможностей державних установ щодо захисту прав людей, що зазнають впливу ВІЛ/СНІДу, особливо молоді; врахування у політиці та планах дій зв’язків з ВІЛ та гендерною проблематикою; забезпечення рівного доступу до послуг з захисту, лікування, догляду та підтримки для чоловіків, що мають секс з чоловіками, та трансгендерних осіб;
  • розбудову спільноти людей, що живуть з ВІЛ, у країнах Східної Європи та Центральної Азії задля створення на сталій основі сприятливого середовища у цьому регіоні та забезпечення універсального доступу до захисту, лікування, догляду та підтримки у зв’язку з ВІЛ/СНІДу відповідно до міжнародних стандартів реалізації прав людини, особливо для молоді.